Thời tiết Hà Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

98%

T2 15/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.02 km

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.914 km

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

97%

T3 16/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

98%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.713 km

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

98%

T5 18/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.29 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 12h tới