Thời tiết Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới