Thời tiết Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn trong 10 ngày tới