Thời tiết Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn trong 10 ngày tới