Thời tiết Vị Thuỷ theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

91%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.01 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.02 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.76 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.77 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.472 km

Gió
8.81 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.68 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.06 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.35 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.48 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

93%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.079 km

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.7 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.84 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.24 km

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.91 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.56 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.23 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.17 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.27 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.792 km

Gió
6.17 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

92%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.001 km

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.926 km

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.767 km

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.829 km

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.303 km

Gió
6.89 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.28 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.34 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.467 km

Gió
7.14 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.29 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.441 km

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

90%

T5 18/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.282 km

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.16 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.26 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.93 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.03 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thuỷ trong 12h tới