Dự báo thời tiết Mèo Vạc - Hà Giang theo giờ

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.95 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.81 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

T7 20/07
Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.99 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.64 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.51 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.19 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.34 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.35 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.61 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.96 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

76%

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.441 km

Gió
Gió
2.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.107 km

Gió
Gió
1.61 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.33 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.18 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.97 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

6.705 km

Gió
Gió
0.92 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

CN 21/07
Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

7.792 km

Gió
Gió
0.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.71 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.4 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.53 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

99%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.28 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.23 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.44 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.26 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

66%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.49 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

58%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.68 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

54%

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.82 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

52%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.97 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

54%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.58 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.45 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

67%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

65%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.18 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.17 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.87 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.65 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

T2 22/07
Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.49 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.67 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.64 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.8 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.89 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.56 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.5 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

68%

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

61%

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.41 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

55%

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.4 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

51%

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.46 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

53%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

53%

Áp suất
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.88 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

52%

Áp suất
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

53%

Áp suất
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

61%

Áp suất
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.88 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

75%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.58 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.72 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.72 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.95 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

T3 23/07
Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.09 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.96 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.94 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.33 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Áp suất
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.39 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Áp suất
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

63%

Áp suất
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.92 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

62%

Áp suất
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

58%

Áp suất
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.444 km

Gió
Gió
1.88 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Áp suất
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.5 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

64%

Áp suất
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.38 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

65%

Áp suất
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

63%

Áp suất
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.46 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Áp suất
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.36 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Áp suất
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.43 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mèo Vạc - Hà Giang trong 24h tới