Dự báo thời tiết Đồng Nai theo giờ

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.289 km

Gió
Gió
3.12 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.043 km

Gió
Gió
3.22 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.329 km

Gió
Gió
3.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.89 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

T7 20/07
Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
0.99 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.14 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.74 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.56 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.94 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.41 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.96 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.81 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.06 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.48 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.38 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.32 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.57 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

CN 21/07
Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

98%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.63 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.23 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.94 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.33 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.94 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.926 km

Gió
Gió
4.65 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.65 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.29 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

7.831 km

Gió
Gió
4.01 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.97 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

76%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.064 km

Gió
Gió
4.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

7.6 km

Gió
Gió
4.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.51 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.89 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.97 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.85 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.96 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

T2 22/07
Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.29 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.15 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.01 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.57 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.48 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.4 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.33 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.88 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.84 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.32 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

76%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

9.541 km

Gió
Gió
5.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

75%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.62 km

Gió
Gió
5.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.38 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

7.974 km

Gió
Gió
5.06 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.58 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.53 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.82 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

T3 23/07
Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.75 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.17 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.73 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
1.64 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.28 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.34 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.37 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.51 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.34 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

67%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

71%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

75%

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.49 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 24h tới