Dự báo thời tiết Kiên Giang theo giờ

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.857 km

Gió
Gió
4.42 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.63 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.5 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

T7 20/07
Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.67 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.9 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.44 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.5 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.4 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.36 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.89 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
2.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
3.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

6.476 km

Gió
Gió
4.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.588 km

Gió
Gió
4.56 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.12 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.79 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.01 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.47 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.31 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.14 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.45 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

CN 21/07
Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.93 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.12 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.2 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.46 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.56 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.33 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.87 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.73 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.71 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.09 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.24 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.39 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.36 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

T2 22/07
Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.45 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.8 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.67 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.76 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.45 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.44 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.47 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

6.814 km

Gió
Gió
6.17 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.75 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.38 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.36 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

T3 23/07
Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.74 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.94 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.27 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.38 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.73 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.16 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
4.65 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
5.87 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Áp suất
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.66 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

71%

Áp suất
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.43 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.23 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
8.1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
7.62 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.6 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Gió
Gió
6.63 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang trong 24h tới