Thời tiết Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang trong 7 ngày tới