Thời tiết Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.62 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.9 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.23 m/s
Độ ẩm

83%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.17 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.85 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.95 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.74 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.54 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.37 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.86 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.93 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.56 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.91 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
9.12 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
9.74 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
9.92 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
9.46 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.57 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.24 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.51 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.98 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.94 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.64 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.4 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

84%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.19 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.35 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.88 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.99 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.88 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.5 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.112 km

Gió
8.15 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.679 km

Gió
7.57 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.535 km

Gió
7.75 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.78 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.24 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.26 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.53 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.88 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
9.23 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.83 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.55 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.17 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.18 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.243 km

Gió
8.18 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.391 km

Gió
8.38 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.769 km

Gió
8.73 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.13 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.38 m/s
Độ ẩm

84%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.13 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.201 km

Gió
7.01 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.72 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.8 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.86 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.36 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.93 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.073 km

Gió
8.15 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.822 km

Gió
8.67 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.072 km

Gió
8.47 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.137 km

Gió
8.01 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.5 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.51 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.16 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.17 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.35 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.452 km

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.85 km

Gió
5.25 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.415 km

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.092 km

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

88%

T5 18/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.186 km

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.773 km

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.158 km

Gió
6.21 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.912 km

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.955 km

Gió
7.36 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.795 km

Gió
7.48 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.01 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.87 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.87 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.06 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
8.22 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
7.18 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.458 km

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang trong 12h tới