Thời tiết Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang trong 10 ngày tới