Thời tiết Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang trong 7 ngày tới