Thời tiết Cán Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang ngày mai

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cán Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang trong 24h tới