Thời tiết Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang trong 10 ngày tới