Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

92%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.799 km

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

93%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.85 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.02 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

94%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.825 km

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.604 km

Gió
5.25 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.788 km

Gió
4.96 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.116 km

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.016 km

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.76 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.138 km

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.608 km

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.103 km

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.337 km

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

92%

T5 18/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.861 km

Gió
5.45 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
6.22 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.16 km

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.157 km

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.019 km

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới