Thời tiết Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

98%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.289 km

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.564 km

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.883 km

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.643 km

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.328 km

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.656 km

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.35 km

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

98%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.785 km

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.79 km

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.15 km

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.13 km

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.338 km

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.862 km

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.87 km

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.395 km

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

99%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.459 km

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

1.739 km

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.047 km

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.318 km

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

98%

T5 18/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.167 km

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.958 km

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.794 km

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.053 km

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.877 km

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.769 km

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông trong 12h tới