Chính sách bảo mật

  • Điều khoản chung:

Chúng tôi cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web Bản Tin Thời Tiết và quan tâm đến các thông tin của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra trang chính sách này để công khai về việc thu thập và phân phối thông tin của chúng tôi. Khi truy cập và/hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi tại địa chỉ URL/tên miền https://bantinthoitiet.com (sau đây gọi là "website"), quý khách đồng ý và tuân thủ các điều kiện và điều khoản trong Thông báo này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào trong tuyên bố này, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web.

  • Chính sách Bảo mật Thông tin Cá Nhân / Bảo Vệ Quyền Riêng Tư:

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định hiện hành về bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư.

  • Thu thập và Xử lý Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn (như tên, giới tính và thông tin liên lạc) qua trang web, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin này (như khi đăng ký, tham gia khảo sát và đặt hàng). Tất cả các thông tin cá nhân bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập được (gọi chung là "Thông tin nói trên") khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web sẽ được sử dụng cho những mục đích sau đây:

a. Cho phép bạn truy cập và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên trang web;

b. Nhận diện bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web;

c. Cập nhật hồ sơ của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm;

d. Nâng cao quy mô và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

e. Nếu bạn đăng ký nhận tin tức cập nhật qua email, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để gửi cho bạn các cập nhật này tới địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi không sử dụng hoặc cho phép việc sử dụng thư rác.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bất kỳ lúc nào tại đây.

  • Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba, trừ khi được phép hoặc bắt buộc theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cho việc vận hành trang web, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, quản trị, sao lưu, quản lý thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến bảo trì và/hoặc vận hành của trang web. Việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ này có thể đòi hỏi chúng tôi phải chuyển giao và/hoặc lưu trữ thông tin của bạn trong các cơ sở dữ liệu của họ, có thể bao gồm các cơ sở ở những đơn vị thuộc phạm vi quyền hạn khác. Tuy nhiên, khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ này.

  • Địa chỉ giao thức Internet

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ giao thức Internet của bạn để giúp xác định các vấn đề với máy chủ của chúng tôi và quản trị trang web. Địa chỉ giao thức Internet của bạn cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng về đối tượng truy cập trang web, phục vụ cho việc phân tích và lập kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

  • Cookie 

Trang web của chúng tôi sử dụng tính năng "cookie" (hoặc bộ thu thập dữ liệu người dùng) của trình duyệt để cung cấp nội dung theo sở thích của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng bao gồm lưu trữ tên đăng nhập và mật khẩu để bạn không cần phải nhập lại mỗi khi truy cập trang web, và các mục đích tương tự. Nếu bạn muốn, bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt, tuy nhiên điều này có thể làm chậm hoặc chặn một số chức năng và/hoặc truy cập nội dung trên trang web.

  • Liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, quản lý và bảo mật của những trang web này.

  • Biện pháp bảo mật

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị xóa sai/bất hợp pháp, bị thay đổi trái phép hoặc tiết lộ cho người khác.

  • Điều khoản và Điều kiện khác

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ phần nào trong tuyên bố này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi, xin vui lòng gửi thông tin cho đơn vị chịu trách nhiệm tại địa chỉ email [email protected].

This is the message when attempting to connect to server

This is the custom message when failing

This is the custom message when refused

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙