Thời tiết Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

7 km

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận trong 12h tới