Thời tiết Bình Phước theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

97%

T2 15/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.563 km

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.136 km

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.963 km

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

96%

T3 16/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.14 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.985 km

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.625 km

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.641 km

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

98%

T4 17/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.748 km

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.104 km

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.935 km

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.927 km

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.25 km

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.38 km

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.285 km

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.016 km

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.762 km

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.389 km

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.704 km

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.63 km

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.826 km

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.464 km

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.046 km

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.45 km

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.306 km

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.599 km

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.193 km

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

96%

T5 18/07
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.537 km

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.689 km

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.396 km

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.735 km

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.744 km

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.737 km

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.621 km

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.605 km

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước trong 12h tới